Privacy policy

Stukatime.com

Stukatime.com hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers en bezoekers van deze website. De informatie die op Stukatime.com over u wordt verwerkt, wordt dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. Stukatime.com houdt zich hierbij strikt aan alle toepasselijke regels opgenomen in de Gebruikersvoorwaarden.

Deze Privacyverklaring maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van de betreffende website van Stukatime.com. Toegang tot deze Platform wordt verleend onder de voorwaarde dat de in de gebruikersvoorwaarden opgenomen bepalingen door de bezoeker worden aanvaard.

Toestemming

Door het gebruik van een Stukatime.com, stemt u ermee in dat Stukatime.com uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens op deze manier wordt gebruikt, maak dan geen gebruik van Stukatime.com en verstrek dan ook op geen andere manier informatie aan Stukatime.com Stukatime.com zal uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In de meeste gevallen zullen wij expliciet uw toestemming vragen, maar in sommige gevallen kunnen we toestemming afleiden uit uw acties en gedrag.

Wij kunnen u vragen om aanvullende toestemming te verlenen indien we die nodig hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet onder deze Privacyverklaring vallen. U bent niet verplicht om een dergelijke toestemming te verstrekken, maar als u besluit deze niet te geven kan vervolgens uw deelname aan bepaalde activiteiten worden beperkt. Als u aanvullende toestemming verleent, zullen de voorwaarden van die toestemming prevaleren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van dit Privacyverklaring.

Bezoekers zijn geen vergoeding verschuldigd voor de diensten die op deze Website beschikbaar worden gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

De Informatie wordt slechts voor algemene informatiedoeleinden aan bezoekers beschikbaar gesteld. Elk besluit om gebruik te maken van de Informatie is een zelfstandig besluit van de bezoeker en behoort uitsluitend tot zijn eigen verantwoordelijkheid.

Persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op persoonlijke gegevens die zijn verkregen door middel van het Platform. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een redelijke manier.
U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.
Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen.

Bescherming

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen.

De gegevens worden door Stukatime.com op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand. Daarnaast zal Stukatime.com nooit zonder toestemming gegevens aan derden verstrekken, tenzij Stukatime.com daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

De Platform bevat hyperlinks die door te klikken u zal verwijzen naar websites van derden. Stukatime.com heeft geen controle over deze websites van derden. Het is ook mogelijk dat deze derden hun eigen gebruikersvoorwaarden hebben.

Stukatime.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de (werking of inhoud van) websites van derden.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die je aan Stukatime.com verstrekt, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Het verlenen van diensten aan U;
Het bieden van gelegenheid om content te plaatsen op de Website;
Het bijhouden van een administratie van alle bezoekers die een account aanmaken;
Het onderhouden van contact over of in het kader van de Website en onze diensten;
Het voorkomen van fraude en misbruik;

In beginsel bewaart Stukatime.com persoonsgegevens tenzij deze worden gebruikt voor archiefdoeleinden.

Wijziging

Stukatime.com behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit privacybeleid aan te passen als dat nodig is. Wij zullen u op de hoogte van deze veranderingen op de website en het Platform.

De rechten op de Website en de Informatie behoren toe aan Stukatime.com. Ze zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de Informatie en/of andere delen van de Website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieƫn, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stukatime.com.

Indien de inzendingen lasterlijk, beledigend, scabreus of bedreigend van aard zijn, dan heeft Stukatime.com het recht inzendingen te verwijderen, dan wel te wijzigen.

Contactgegevens

U kunt altijd controleren en, indien nodig, de persoonlijke gegevens in uw profiel wijzigen.

Wilt u een overzicht van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u een mail inhoudende verzoek tot inzage mailen naar Stukatime.com. Vervolgens zal Stukatime.com een overzicht van deze persoonsgegevens zo spoedig als mogelijk mailen.

U kunt altijd Stukatime.com vragen om de verzamelde persoonsgegevens te corrigeren/ aan te vullen of verwijderen.

Als u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, stuur dan een e-mail naar info@stukatime.com