Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Welkom op de website van Stukatime.com.
Deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het Platform van Stukatime.com.
Lees de Gebruiksvoorwaarden nauwkeurig door voordat u de Website gebruikt.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn het meest recent bijgewerkt op de hierboven genoemde datum en kunnen veranderd zijn sinds uw vorige bezoek aan de Website.
Gebruikers zijn geen vergoeding verschuldigd voor de diensten die op deze Website beschikbaar worden gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 1. Definities

Content: alle informatie die geplaatst is op het Platform van Stukatime.com zelf, inclusief maar niet beperkt tot de lay-out, uiterlijk van het Platform, de logo's en handelsmerken evenals bepaalde teksten.
Downloaden: Het ontvangen van informatie temeer studiemateriaal afkomstig van het platform.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten en naburige rechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooien, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede de rechten op knowhow en een-lijn optredens.
Notice: dit is de melding die een belanghebbende doet ingeval er sprake is van misbruik/schending van (intellectuele eigendoms) rechten.
Platform: het platform van Stukatime.com, dit kan worden geraadpleegd via de website www.Stukatime.com.
Profiel: dit is uw registratie bij Stukatime.com die uzelf hebt creëert en doorgaans deze regelmatig onderhoud.
Studiemateriaal: alle informatie die door u of andere gebruikers van het Platform op het Platform biedt al dan niet tegen betaling.
Stukatime.com: "Stukatime.com" is een online platform waar gebruikers de mogelijkheid hebben om onderling studiemateriaal te wisselen. Dit platform wordt nader gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden.
Uploaden: informatie temeer studiemateriaal toezenden naar het platform.
Voorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden van Stukatime.com.

Artikel 2. Toepasselijkheid2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van gebruik dat u maakt van het platform.

2.2 Door deze Website te gebruiken, accepteert en stemt u in met de binding en naleving van deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacy Policy. Als u geen toestemming wilt geven voor deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacy Policy, dient u de Website niet te bezoeken/gebruiken.

2.3 Stukatime.com bezit te allen tijde het recht deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De huidige gebruikersvoorwaarden zijn te vinden op het Platform of zullen bij het maken van een profiel en / of in te loggen op uw melding worden gebracht.

2.4 Indien u toch continueert met het gebruik van de website na de wijzigingen of aanvullingen dan accepteert u de gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden onherroepelijk.

2.5 Als u het niet eens bent met de gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden, dient u uw profiel te verwijderen of de website niet te gebruiken.

Artikel 3. Gegevensbescherming

3.1 Het gebruik van de Website en het aanwezige materiaal, mag evenwel geenszins illegaal of aanstootgevend zijn. Let erop dat u:

het recht op privacy van anderen niet schendt;
geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten;
geen uitspraken doet die lasterlijk zijn, betrekking hebben op pornografie, van racistische of xenofobische aard zijn, haat aanwakkeren of aanzetten tot geweld of ordeverstoring;
geen bestanden uploadt die virussen bevatten of beveiligingsproblemen kunnen veroorzaken;
de integriteit van de Website anderszins niet in gevaar brengt.

3.2 Indien Stukatime.com opmerkt dat alle inhoud die, naar haar mening, illegaal of aanstootgevend is, kan verwijderen van de Website.

Artikel 4. Profiel

4.1 Om te beginnen is het noodzakelijk dat u een profiel moet creëren zoals op de wijze dit is omschreven op deze website. Bij het creëren van een profiel, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord invullen die u toegang zal geven tot het platform en uw profiel. U garandeert Stukatime.com dat de persoonlijke gegevens van u als profielgebruiker op de waarheid moet berusten, accuraat en volledig dienen te zijn.

4.2 Indien u nog de leeftijd van zestien (16) niet hebt bereikt, dan heeft u de toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger (s) (uw voogd of (één van) uw ouders) nodig voordat u een profiel maakt. Door het accepteren van deze gebruiksvoorwaarden garandeert u dat u inderdaad minstens zestien (16) bent, of dat u de toestemming hebt van uw wettelijke vertegenwoordiger (s) om een profiel te maken.

4.3 U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die u hebt verstrekt, alsmede de wijziging van de gegevens in het geval dat het niet langer correct is. U erkent en begrijpt dat de juistheid en volledigheid van de gegevens zeer belangrijk is voor het optimaal functioneren van het platform.

4.4 De gegevens die u tijdens het registratieproces hebt verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verder verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy.

4.5 U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Het is niet toegestaan om uw gebruikersnaam en / of wachtwoord te geven aan derden en / of anderszins het toegankelijk maken voor derden tot uw profiel. U bent dan ook aansprakelijk voor al het gebruik van het platform door middel van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Stukatime.com zal dan aannemen en vertrouwen dat U daadwerkelijk de persoon bent die zich heeft aangemeld met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord.

4.6 Zodra u een redelijke vermoeden heeft dat uw gebruikersnaam en / of wachtwoord in handen van onbevoegden is gekomen, kan u Stuka.com zo spoedig als mogelijk informeren. Maar u heeft ook een eigen verplichting om onmiddellijke doeltreffende maatregelen zelf te nemen, zoals uw wachtwoord wijzigen.

4.7 Stukatime.com is te allen tijde gerechtigd het Platform te veranderen, te wijzigen of af te sluiten zonder enige aansprakelijkheid ten opzichte van u. Als u het niet eens bent met de door Stukatime.com veranderingen en / of wijzigingen, dan zal U het gebruik van het Platform staken en uw profiel moeten verwijderen.

4.8 Stukatime.com heeft het recht om de registratie procedure te wijzigen inclusief uw gebruikersnaam en / of wachtwoord tenzij dit in het redelijke belang is van de functionaliteit van het platform.

4.9 Stukatime.com is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het Platform door derden.

4.10 U erkent en aanvaardt dat door het creëren van een profiel dat u automatisch Stukatime.com een kosteloos, onbezwaarde, niet-exclusieve licentie verleent om bepaalde persoonlijke gegevens te publiceren en te reproduceren van uw profiel, zoals uw gebruikersnaam en Profielfoto in het licht van het platform, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. Deze licentie vervalt op het moment dat U het Studiemateriaal van het Platform verwijdert.

Artikel 5. Functies van het Platform

5.1 U erkent en aanvaardt dat Stukatime.com slechts een platform biedt waarmee u studiemateriaal kan wisselen met andere gebruikers. Stukatime.com draagt niet de kennis en ook geen betrokkenheid ten aanzien van het studiemateriaal of andere verstrekte informatie door u of andere gebruikers. Stukatime.com aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het studiemateriaal die door U of andere gebruikers via het Platform zijn geplaatst.

5.2 U erkent en aanvaardt dat het Platform alleen de functionaliteit en andere kenmerken bevat zoals gevonden in het Platform op het moment dat het wordt gebruikt.

Artikel 6 Uploaden Studiemateriaal

6.1. Via het Platform kunt U Studiemateriaal uploaden. Dit Studiemateriaal kan vervolgens door andere gebruikers, al dan niet tegen betaling, worden gedownload. In uw Profiel wordt aangegeven welk Studiemateriaal U, gratis of tegen betaling, op het Platform aanbiedt. In uw Profiel wordt tevens bijgehouden welke inkomsten u hebt gegenereerd.

6.2. De wijze en het format waarin U het Studiemateriaal kunt uploaden staat op het Platform vermeld. U bent degene die bepaalt welk Studiemateriaal wordt geüpload en op welke wijze U dit beheert. Stukatime.com heeft hier geen enkel invloed of zeggenschap over.

6.3. Stukatime.com behoudt het recht om in het Studiemateriaal dat gratis ter beschikking wordt gesteld, advertenties van derden op te nemen. Deze advertenties worden door middel van een automatisch proces op een bepaalde plaats in het Studiemateriaal opgenomen.

6.4. Stukatime.com behoudt zich het recht voor om door u geüpload Studiemateriaal te formateren naar een bepaalde bestandsvorm. Tevens behoudt Stukatime.com zich het recht voor om in Studiemateriaal, ongeacht of het gratis dan wel tegen betaling ter beschikking wordt gesteld, een automatisch gegenereerd watermerk en/of logo van Stukatime.com op te nemen.

6.5. Onder de voorwaarde zoals in deze Gebruikersvoorwaarden zijn opgenomen, behoud U in beginsel de Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten, op het Studiemateriaal.

6.6 Wanneer U Studiemateriaal upload naar het Platform, garandeert U dat:

U de rechtmatige en volledige rechthebbende bent ten aanzien van het Studiemateriaal en dat U gerechtigd en bevoegd bent om het naar het Platform te uploaden en deze vervolgens aan andere gebruikers aan te bieden;
de Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het Studiemateriaal die bij u berusten, althans dat u aangeeft dat u aantoonbare toestemming hebt van degene bij wie de Intellectuele Eigendomsrechte berusten om het Studiemateriaal te uploaden naar het Platform en aan andere gebruikers aan te bieden;
het Studiemateriaal niet in strijd zijn met enige wet- of regelgeving dan wel inbreuk maakt op enige (Intellectuele Eigendom)rechten van derden en/of onrechtmatig is jegens derden of Stukatime.com;
het Studiemateriaal in het juist format en goed leesbaar wordt geüpload;
Stukatime.com zal ook niet worden gehouden tot eventuele betalingen met betrekking tot het uploaden en het gebruiken van het studiemateriaal;
U bent als alleen verantwoordelijk voor alle licenties en betalingsverplichtingen aan een derde partij met betrekking tot het uploaden en het gebruik van het Studiemateriaal.

6.7 U als gebruiker vrijwaart Stukatime.com, haar bestuurders en alle aan haar gelieerde personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat het Studiemateriaal inbreuk maakt op enig geldend (Intellectueel Eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit uw handelen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. Alle door Stukatime.com gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door U zelf worden vergoed.

Artikel 7. Downloaden Studiemateriaal

7.1 Via het Platform is het mogelijk om Studiemateriaal, al dan niet tegen betaling, te downloaden. Het is voor het downloaden van Studiemateriaal niet vereist dat U een Profiel maakt. Indien u toch een profiel maakt word wel aangegeven welk Studiemateriaal U hebt gedownload. Het Studiemateriaal dat U hebt gedownload blijft toegankelijk, tenzij U het zelf verwijdert. Na verwijdering kunt U het Studiemateriaal niet meer inzien en moet U het opnieuw downloaden, indien dat nog mogelijk is, voordat U weer over het Studiemateriaal kan beschikken.

7.2 U kunt ook documenten beoordelen. Op welke wijze dit werkt, staat vermeld op het Platform.

Artikel 8. Notice and Take down

8.1 Om schending van (Intellectuele Eigendom)rechten van derden zo snel mogelijk te voorkomen heeft Stukatime.com een procedure ontwikkeld voor het melden van inbreuk Studiemateriaal door middel van een ‘notice’.

8.2 Als U van mening bent dat Studiemateriaal inbreuk maakt op uw (Intellectuele Eigendoms)rechten verzoeken wij U om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail naar support@stukatime.com Deze notice dient:

De URL binnen de website waarop de vermeende inbreuk studiemateriaal kan worden gevonden;
Een duidelijke verklaring die uw rechten zijn geschonden en waarom;
Contactgegevens van U zoals uw volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
een verklaring, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in uw kennisgeving juist en volledig is en dat U de eigenaar bent van de betrokken Intellectuele Eigendomsrechten; en te zijn ondertekend door degene bij wie de Intellectuele Eigendomsrechten berusten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de deze persoon.
Een beschrijving van het werk die naar verluidt hebben geschonden, met een specificatie van de precieze aard van die vermeende inbreuk.

8.3 Stukatime.com behoudt zich het recht om de notice door te sturen aan de gebruiker die verantwoordelijk is voor het Studiemateriaal waarop de notice betrekking heeft.

8.4 Indien uit de notice blijkt dat het Studiemateriaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Stukatime.com worden verwijderd of ontoegankelijk gemaakt.

8.5 Stukatime.com behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of het ontoegankelijk maken van Studiemateriaal over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien het Studiemateriaal waarop de notice betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Stukatime.com bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Suriname, welke uitspraak beslissend is of dat het betreffende Studiemateriaal onmiskenbaar onrechtmatig is.

8.6 Door het doen van een notice vrijwaart U als belanghebbende Stukatime.com voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van Studiemateriaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Stukatime.com lijdt, nog zal kunnen lijden of die Stukatime.com dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen - doch niet daartoe beperkt - het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

8.7 Stukatime.com zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de notice afkomstig is en de gebruiker waarop de notice betrekking heeft

Artikel 9. Beschikbaarheid Platform

9.1 Stukatime.com is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens u schadeplichtig te worden, het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

9.2 Stukatime.com garandeert niet dat het Platform te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in het Platform kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Stukatime.com is jegens U op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk)beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van het Platform.

Artikel 10. Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Platform alsmede de via het Platform openbaar gemaakte Content, met uitzondering van het Studiemateriaal, berusten bij Stukatime.com en/of haar licentiegevers.

10.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent Stukatime.com aan U een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om van het Platform en de Content gebruik te maken en te deze te bekijken op de wijze en in het format zoals dat via het Platform ter beschikking wordt gesteld.

10.3 Het is niet toegestaan om handelsmerken of herkenningstekens aangebracht op de Website met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of te wijzigen.

10.4 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan U over te dragen. U zal dan ook geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Stukatime.com zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords die identiek zijn aan enig object waarop Stukatime.com hun Intellectuele Eigendomsrechten bezit.

10.5 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stukatime.com is niemand toegestaan om substantiële delen van het Platform op te vragen of hergebruiken en bij niet-substantiële delen van het Platform op te vragen of te hergebruiken.

10.6 Studiemateriaal aangeboden op Stukatime.com kan alleen worden gebruikt als een studiehulp. Zodra U iets van iemand letterlijk overneemt zonder naar het auteursrecht van dit beschermde werk te verwijzen, is er sprake van plagiaat. Plagiaat wordt ook wel gezien als fraude. Dus U bent niet toegestaan om Studiemateriaal van Stukatime.com onder uw naam en werk te plaatsen, omdat dit in strijd is met het auteursrecht.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Stukatime.com wijst U aan op het feit dat Internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. Stukatime.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van het Platform dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, anders dan in dit artikel en/of elders in de Gebruiksvoorwaarden bepaald.

11.2 Indien Stukatime.com jegens U aansprakelijk is voor schade, uit welke hoofde dan ook, is de hoogte van de daaruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Stuka.com in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekering van Stukatime.com welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, gelden voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding artikelen 11.3, 11.4 en 11.5.

11.3 Stukatime.com is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die U lijdt als gevolg van een aan Stukatime.com toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de SRD1.000,--. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan dit bedrag bedragen.

11.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

materiële schade aan zaken;
redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;
redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

11.5 Iedere aansprakelijkheid van Stukatime.com anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 11.4.

11.6 Deze aansprakelijkheidsbeperking van Stukatime.com beoogt niet de aansprakelijkheid van Stukatime.com voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Stukatime.com ("eigen handelen") zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Er is sprake van overmacht indien er een ontoerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen U en Stukatime.com is.

12.2 Onder overmacht kan onder meer worden verstaan (niet limitatief):

ziekte van werknemers;
afwezigheid van voor de levering van het Platform cruciale medewerkers;
onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit;
stakingen;
oproer
overheidsmaatregelen
brand
natuurrampen
overstromingen
tekortkomingen van toeleveranciers van Stukatime.com,
tekortkomingen van door Stukatime.com ingeschakelde derden,
storingen in de verbinding met internet, hardware storingen,
storingen in (telecommunicatie)netwerken en;
andere onvoorziene omstandigheden.

Artikel 13. Beëindiging

13.1 U bezit het recht om op elk gewenst moment het gebruik van het Platform te staken en uw Profiel te verwijderen.

13.2 Stukatime.com heeft het recht om uw gebruik van het Platform te blokkeren, te uitsluiten en/of uw Profiel te verwijderen indien U in strijd handelt met een bepaling uit deze van toepassing verklaarde gebruikersvoorwaarden

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Surinaams recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die voorvloeien uit en/of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Paramaribo-Suriname, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

Artikel 15. Varia

15.1 Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Het ongeldige gedeelte zal worden vervangen door rechtsgeldige bedingen waarvan de rechtsgevolgen - gelet op de inhoud, strekking en het doel van deze Gebruiksvoorwaarden - zullen corresponderen met die van het ongeldige gedeelte.

15.2 Stukatime.com mag rechten en verplichtingen die uit de Gebruiksvoorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal U daarvan direct op de hoogte stellen. Indien U deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is uw enige remedie om het gebruik van het Platform te staken en uw Profiel te verwijderen.